(chao) 10画

部首:日 4画
写法:cháo, 笔顺:2511341534 五笔编码:jiqb
访问:

cháo
【名】
姓。如:晁盖
同“朝”。早晨〖morning〗
此字当为朝之或体,杜说是也(杜林以为朝旦)。——朱骏声《说文通训定声》
于是天子乃以阳晁,始出乎玄宫。——扬雄《羽猎赋》